หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 

 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส่งเสริมรายได้ให้ครอบครัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่

พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย เพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดกลาง

การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค - อุปโภค น้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ และมีคุณภาพ

พัฒนาจัดการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053