หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
 
 
 

สนับสนุนการพัฒนาถนนภายชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลาง เพื่อการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง

ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และทางเดินเท้า

ด้านสาธารณูปโภค /การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/ ขยายแนวเขตไฟฟ้าแรงสูง/ ซ่อมแซม /ปรับปรุง/ ระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร) /โทรศัพท์ ฯลฯ

ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ ก่อสร้างฝาย/ วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร

พัฒนาด้านการจัดน้ำแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค / ระบบประปา / ซ่อมแซมระบบน้ำประปา (ประปา)
 
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

บำรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุง/ก่อสร้างศาสนสถานฯ

ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
 
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
 
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง

ส่งเสริมการพัฒนาก้านการเกษตรและเทคโนโลย
 
 
 
 

ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อให้กับประชาชน

สนับสนุนให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
 
 
 
 

แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางการพัฒนาบุคลากรและการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี
 
 
 
 

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม