หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
 
 
ประชากรตำบลนาฝายมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 
 
 

วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 21 แห่ง

โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง
 
 
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง จำนวน 1 แห่ง

มหาวิทยาลัย จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน จำนวน 2 แห่ง
 
 
 

สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
 

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักมีขายตามร้านค้าในหมู่บ้าน

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ    100    เปอร์เซ็นต์
 
 
 

สถานีตำรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

ถังดับเพลิง จำนวน 9 แห่ง

จุดตรวจในชุมชน จำนวน 19 แห่ง

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 1 แห่ง


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053