หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสังข์   การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสังข์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔   27 ก.ย. 2564 6
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   💦วิกฤตนี้เราจะสู้ไปด้วยกัน เทศบาลตำบลลาดใหญ่ โดยนายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย พร้อมตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เทศบาลตำบลลาดใหญ่ โทร ๐๔๔-๐๕๖๘๔๑-๒ หรือเบอร์ตรงนาย   27 ก.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   💦ปีนี้น้ำมากในรอบหลายสิบปี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ โดยนายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ดำเนินการเปิดทางระบายน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในช่วงนำ้ท่วมนี้   27 ก.ย. 2564 5
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ คณะผู้บริหาร มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สูบน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีน้ำท่วมขัง พร้อมติดตามการดำเนินงาน   27 ก.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ นายคณิต เขียนเขว้า นายสุนทร แดงสกุล รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำหลากเข้าท่วมขังพื้นที่เกษตรและพื้นที่ชุมชนบางส่วน โดยประสานให้ชลประทานจังหวัดเร่งเป   27 ก.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   💦เทศบาลตำบลลาดใหญ่เร่งแก้ไขน้ำที่หลากเข้าท่วมขังพื้นที่เกษตร ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ นายคณิต เขียนเขว้า นายสุนทร แดงสกุล รองนายกเทศมนตรี ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำหลากเข้าท่วมขังพื้นที่เกษตรและผันน้ำเข้าอ่างหนองแว   27 ก.ย. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้นายสุนันท์ พันธุ์โอภาส ปลัดเทศบาล นางศรัณรัตน์ ตันวิเศษ ผอ.กองการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการฯ ร่วมกับ พมจ.ชย. มอบถุงยังชีพ ให้ผู้พิการในเขตเทศบาล จำนวน ๓ ราย   27 ก.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ นางณัฐณิชา บำรุงภูมิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวที่บ้าน บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ และบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙   27 ก.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ติดตามสถานการณ์น้ำหลากที่ไหลเข้าพื้นที่เทศบาลตำบลลาดใหญ่และเริ่มท่วมพื้นที่เกษตรกับทางเข้าบ้านลาดน้อย ที่ฝายลำห้วยบง หนองแวง และลำน้ำก่ำ   27 ก.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำที่สะพานข้างศาลเจาพ่อหมื่นแสน เนื่องจากน้ำในลำน้ำกล่ำสูงขึืนมาก   27 ก.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการลอกรางระบายน้ำ ที่บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ โดยมีนายสุนทร แดงสกุล รองนายกเทศมนตรี ติดตามการดำเนินงาน   27 ก.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีนายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม   27 ก.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา กองช่าง ดำเนินการเปิดช่องฝายชะลอน้ำเพื่อให้น้ำในห้วยหินลาดไหลผ่านช่วงน้ำหลากนี้ ที่บ้านลาดน้อย หมู่ที่ ๒    27 ก.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ห้วยยาง   นางสาวศริณญา โทรักษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง ได้ออกให้กำลังใจ พร้อมทั้ง สนับสนุน น้ำดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน ให้พี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชน อสม.และเจ้าหน้าที่ ที่มาร่วมให้บริการ ฉีดวัคซีน   24 ก.ย. 2564 6
ข่าวกิจกรรม ทต.บำเหน็จณรงค์   ส่งตัวกลับบ้าน   23 ก.ย. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านเป้า   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองฉิมพัฒนา ซอย 3 หมู่ที่ 1   23 ก.ย. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังชมภู      23 ก.ย. 2564 7
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.แหลมทอง      23 ก.ย. 2564 18
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ นายสุนทร แดงสกุล รองนายกเทศมนตรี นางณัฐณิชา บำรุงภูมิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวที่บ้าน บ้านลาดน้อย หมู่ที่ ๒ และบ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๓   23 ก.ย. 2564 7
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลาดใหญ่ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาน ๒๕๖๔ โดยมีนายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุม   23 ก.ย. 2564 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 750
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053