หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑   8 ก.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการร้องทุกข์/ร้องเรียน   8 ก.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รอบที่ 2 เดือน มิถุนายน 2562)   4 ก.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562   4 ก.ค. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   19 มิ.ย. 2562 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   14 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   14 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561   13 มิ.ย. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562   28 มี.ค. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.นาฝายหน้า ที่ 43)   29 ม.ค. 2562 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562   29 ม.ค. 2562 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561   24 ม.ค. 2562 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2562   24 ม.ค. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงแก้ไข (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2561   24 ม.ค. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินการฉีดวัคคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560   11 ก.ค. 2561 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนออกกำลังกาย**วิ่งดีมี่ประโยชน์**   11 ก.ค. 2561 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 องค์การยริหารส่วนตำบลนาฝาย   10 ก.ค. 2561 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย (LPA) ประจำปี 2560   9 ก.ค. 2561 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ประกาศตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่าง   28 มิ.ย. 2561 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560) ๋ฉบับแก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559   28 มิ.ย. 2561 78
  (1)     2      3   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053