หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ปีงบประมาณ 2561  
 

หลักการและเหตุผล
ในสังคมไทยทั่วไปจะเห็นได้ว่าการทำงานเพื่อสังคมหรือส่วนรวมต้องอาศัยคนที่เสียสละและมีแรงใจที่เข้มแข็งในการทำงาน   ฉะนั้นบุคลากรที่เป็นข้าราชการ   ซึ่งต้องรับใช้สังคมโดยตรง  จึงเป็นบุคคลที่ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตและทำสังคมให้น่าอยู่   การบริหารงานควรตระหนักและเห็นคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เพราะในการทำงานเราไม่สามารถทำงานเพียงลำพังคนเดียวได้ ต้องมีการประสานงานกับบุคคลอื่นๆ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน ซึ่งการประสานงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จะต้องเริ่มจากการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น จึงจะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี แต่ก็อาจมีบางคนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ ซึ่งก็ส่งผลทำให้เกิดปัญหาในการทำงานตามมา และอาจส่งผลกระทบไปถึงคุณภาพของงานอีกด้วย ดังนั้นพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมี อาจจะด้วยการฝึกฝน ปรับทัศนคติ มุมมอง แนวคิด มองโลกในแง่บวก หรือด้านอื่นๆ เพื่อให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และเมื่อเรานั้นได้รับความร่วมมือจากบุคคลอื่นๆ ก็ส่งผลทำให้เรามีความสุข สนุกกับงานที่ทำ และอาจส่งผลไปยังหน้าที่การงานของเราได้อีกด้วย สำนักปลัด อบต. จึงจัดให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
การทำงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ร่วมงานด้วยจะต้องได้รับความพึงพอใจ   ซึ่งการทำให้หลายฝ่ายเกิดความพอใจก็ต้องอาศัยหลักของการมีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาช่วยในการบริหารงาน   เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงานและส่งผลให้สถาบันหรือหน่วยงานมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง  องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย   ได้มองเห็นความสำคัญในกระบวนการบริหารจัดการ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดกำลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   จึงส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาการทำงานให้บุคลากรขององค์กรได้เรียนรู้   มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์กว้างไกล   สามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการที่จัดขึ้นนี้นำมาประยุกต์  ไว้ในการทำงานร่วมกับและพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคงสืบไป  โดยได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย  ประจำปีงบประมาณ  2561 ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 10.15 น. โดย คุณ วรัฐาพร โคตรภักดี

ผู้เข้าชม 439 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player