หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
 


นายสำรอง บุญเกิน
ประธานสภา
 


นางสุมาลี ชัยณเสนสุข
รองประธานสภา


นายชูวิทย์ ธงภักดิ์
เลขานุการสภา
 
 


นายชาญ แสงทับทิม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายอนุสันต์ ตันสอน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายนัฎฐาพงศ์ ดีหลี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายยุทธศักดิ์ คลังชำนาญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายราเคน มีภูมิ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นางหนูซิ้ม คงโพธิ์น้อย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายชูวิทย์ ธงภักดิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายสง่า อาจอาษา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายชัยวัฒน์ บุญแฟง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายสมาน อาจกมล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายอ้น พรมศิริ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายอภิรักษ์ โพธิ์นาฝาย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7