หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ เดือ [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
การตวจสอบรายงานการเงิน สำปรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำ [ 26 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 36 
ประกาศรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และส [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 33 
 
 
 
 
ทต.หนองบัวแดง โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.แหลมทอง อบต.แหลมทองร่วมรณรงค์พร้อมใจฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
อบต.นาเสียว ร้องเรียนทุจริต [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองสังข์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสังข์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้ง ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองสังข์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสังข์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้ง ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ภูเขียว ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หม [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ท [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หม [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธา [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านยาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
ทต.ลาดใหญ่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ลาดใหญ่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day แล [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ลาดใหญ่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day แล [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
 
 
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
 
 
 
ด่วนที่สุด**การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ด่วนที่สุด***การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
การออกพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 138 ตอนที่ 38 ก วันที่ 4 มิถุนายน 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
การเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 
 


จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ [ 18 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมระบบประปา (ประปานาฝาย) (กองช่าง) โดยวิธ [ 18 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท.5926 [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบค [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียร [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลู [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลู [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลู [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลู [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลู [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลู [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลู [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) โ [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพ [ 14 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมผ [ 11 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมผ [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเ [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธ [ 8 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (11 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1396  ตอบ 33  
น้ำไมใหลตลอด (15 ก.พ. 2563)    อ่าน 1583  ตอบ 1  
ขออนุญาตแนะนำสมุนไพรเจียว * * * ้หลานป่า (30 ม.ค. 2563)    อ่าน 218  ตอบ 0  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาฝาย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล