หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9257 ชัยภูมิ โ [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
 
 
 
 
ทต.บ้านเป้า แนะนำเทศบาลตำบลบ้านเป้า [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติก ม.8 [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านเป้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเป้า โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า งานสังคมสงเคราะห์ และงาน กองช่าง ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้ยากไร้ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้า ขอรณรงค์ \"ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า\" เ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเป้า 15.07.62 เทศบาลตำบลบ้านเป้า จัด ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.คอนสาร โครงการก่อสร้างทางเข้าตลาดสดเทศบาลตำบลคอนสาร [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านแท่น โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุ่นแรงในครอบครัว [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.โสกปลาดุก โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2562 (เนื่องในวันเข้าพรรษา) [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สุงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.ท่าหินโงม [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ อบต.ท่าหินโงม [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศใ้ช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
 
 
 
**ด่วนที่สุด ** แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราภิเษก [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
การโอนเงินภาษีมููลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
 
 
 
 
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2871  [ 22 ก.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด่วนที่สุด กพส. มท 0816.3/ว2870  [ 22 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.6/ว2841  [ 22 ก.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรช่อสะอาด กศ. มท 0816.5/ว2869  [ 22 ก.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.34/ว28  [ 22 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว27 [แบบสรุปรายชื่อฯ]  [ 22 ก.ค. 2562 ]
แจ้งเร่งรัดติดตามการประเมินผลปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2839 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 ก.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
 
 
 
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้ [ 12 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้ [ 11 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
 
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (8 ม.ค. 2562)    อ่าน 734  ตอบ 3  
น้ำไมใหลตลอด (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 557  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องการโอนย้ายครับ (31 ส.ค. 2559)    อ่าน 537  ตอบ 0  
 
 
 
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (23 ก.ค. 2562)    อ่าน 2967  ตอบ 261
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (19 ก.ค. 2562)    อ่าน 4362  ตอบ 289
ทต.บ้านเพชรภูเขียว สอบถาม-โอนย้าย ตำแหน่งนิติกร (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ส้มป่อย วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ลาดใหญ่ สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้พิการ (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 174  ตอบ 1
อบต.บ้านแท่น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้น ทำอย่างไร (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 298  ตอบ 1
อบต.หนองนาแซง เว็บไซต์ อบต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ให้บริการแล้วค่ะ (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ส้มป่อย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ค. 2562)    อ่าน 544  ตอบ 21
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว สอบถาม ตำแหน่งว่าง (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 827  ตอบ 3
อบต.โสกปลาดุก ทดสอบ (1 เม.ย. 2562)    อ่าน 644  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน ขอสอบถามชื่อผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน เลขที่ 176 หมู่ 7 (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 335  ตอบ 0
อบต.หนองไผ่ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (7 ก.พ. 2562)    อ่าน 249  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว ที่ดินตรงนี้เป็นที่บิ๊กซีมาซื้อไว้ใช่ไหมครับ (29 ม.ค. 2562)    อ่าน 697  ตอบ 1
ทต.บ้านเป้า โปรแกรมแข่งขัน (25 ม.ค. 2562)    อ่าน 220  ตอบ 1
อบต.ลาดใหญ่ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ม.ค. 2562)    อ่าน 1172  ตอบ 2
อบต.วังชมภู เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (9 ม.ค. 2562)    อ่าน 212  ตอบ 3
อบต.นาฝาย เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (8 ม.ค. 2562)    อ่าน 734  ตอบ 3
ทต.บ้านเต่า เว็บไซต์ ทต.บ้านเต่า จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ธ.ค. 2561)    อ่าน 771  ตอบ 1
ทต.ภูเขียว บิ๊กซี มาร์เก็ต ภูเขียว โครงการปี 2557 (23 พ.ย. 2561)    อ่าน 6839  ตอบ 32
ทต.หนองสังข์ ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านการบริหารงานบุคคล (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 351  ตอบ 0
อบต.หนองแวง เเหล่งท่องเที่ยว ในตำบล (25 ต.ค. 2561)    อ่าน 244  ตอบ 1
ทต.หนองบัวแดง ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day หนองบัวแดงเมืองสะอาด (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 280  ตอบ 0
อบต.วังชมภู เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 170  ตอบ 0
อบต.หนองโดน ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 312  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวมาว่าเทศบาลภูเขียว จะยกฐานะขึ้นเปน"เทศบาลเมืองภูเขียว"จริงมั้ยค (12 ก.ย. 2561)    อ่าน 4434  ตอบ 26
ทต.หนองบัวแดง เว็บไซต์ ทต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ก.ย. 2561)    อ่าน 319  ตอบ 0
ทต.คอนสาร จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (1 ก.ย. 2561)    อ่าน 457  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า สอบถามตำแหน่งว่าง (9 ส.ค. 2561)    อ่าน 1008  ตอบ 4
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาฝาย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล