หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาฝาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 74 
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดซื้อน้ำยากำจัดยุงลายที่มีส่วนผสมของสารเสริมฤทธิ์ [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 61 
ขอแจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 62 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 57 
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผุ้สูงอายุ และผุ้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน หลักสูตรต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 58 
ข้อมูลการควบคุมยาสูบในเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 66 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 46 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 71 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 741 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี [ 1 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 136 
***ด่วนที่สุด***การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2/2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
***ด่วนที่สุด*** การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
***ด่วนที่สุด*** การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้สยการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี  [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
***ด่วนที่สุด*** การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 55 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖6) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 146 
การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุ [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 66 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 72 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก รูปแบบ Online [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 45 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 30 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของอปท. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 95 
แจ้งเปิดระบบ LEC เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็ก [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 114 
การปรัปบรุงการใช้งานในระบบยืนยันตัวตน (SSO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 87 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 322
   


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053