หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
ตำบลนาฝายเป็นส่วนหนึ่งในจำนวน 19 ตำบล ของอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ อำเภอเมืองชัยภูมิ พื้นที่แต่ละหมู่บ้านมีลักษณะค่อนข้างกระจัดกระจาย ตามกลุ่มหมู่บ้านไปทั่วพื้นที่ในตำบลนาฝายส่วน ที่ตั้งของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อยู่บริเวณบ้านช่อระกา หมู่ที่ 9ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ 112 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 69,668.75 ไร
ตำบลนาฝาย ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
 
จำนวนประชากรทั้งหมด  จำนวน  11,832   คน

ชาย  จำนวน  5,842  คน คิดเป็นร้อยละ 49.37

หญิง จำนวน  5,990  คน คิดเป็นร้อยละ 50.63
ความหนาแน่นเฉลี่ย        105.64       คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
  1   บ้านตาดโตน 591 585 1,176  
2   บ้านห้วยชัน 367 394 761
  3   บ้านนาฝาย 421 452 873  
4   บ้านหนองแวง 346 345 691
  5   บ้านหนองหญ้าปล้อง 299 259 558  
6   บ้านหนองนกเขาน้อย 399 357 756
  7   บ้านกุดขมิ้น 205 206 411  
8   บ้านโนนคูณ 228 249 477
  9   บ้านช่อระกา 434 457 891  
  10   บ้านพลัง 348 377 725  
  11   บ้านคร้อ 241 261 502  
  12   บ้านโนนพระคำ 198 198 396  
  13   บ้านโนนมะเกลือ 293 291 584  
  14   บ้านโนนเหลี่ยม 274 264 538  
  15   บ้านโนนดู่พัฒนา 273 274 547  
  16   บ้านนาฝาย 265 306 571  
  17   บ้านช่อระกา 212 203 415  
  18   บ้านช่อระกา 250 283 533  
  19   บ้านโนนสะอาด 198 229 427  
    รวม 5,842 5,990 11,832
 
 

อาชีพการเกษตร คือ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรมโดยการทำนา ทำไร่ (มันสำปะหลัง) ทำสวน (มะม่วง) ปลูกพืชผักสวนครัว (ข้าวโพด , ถั่วลิสง , เห็ดฟาง) ฯลฯ

อาชีพรับจ้างทั่วไป

อาชีพประกอบกิจการร้านค้า ร้านอาหาร
ตำบลนาฝาย อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมี 3 ฤดู คือ

ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม-พฤษภาคม

ฤดูฝน ประมาณเดือน มิถุนายน-ตุลาคม
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ลาดลงมาจากทางเหนือลงมาทางใต้